Walory przyrodnicze - flora i fauna

Kosmów leży w obrębie Nadbużańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, nad rzeką Bug. Obszar ten wchodzi w skład Doliny Środkowego Bugu. Występuje tu wiele gatunków zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Należą do nich między innymi: żółw błotny, kumak nizinny, minóg strumieniowy, kiełb białopłetwy. Bardzo licznie występuje tu populacja bobra i wydry. Stwierdzono również obecność kilku gatunków motyli między innymi przeplatka maturna, przeplatka aurina, modraszka telejusa, szlaczkonia szafrańca. Wśród roślin znajdują się wpisane do Polskiej Czerwonej Księgi, a należą do nich kosaciec bezlistny, wisienka karłowata i żmijowiec czerwony. Na pograniczu Kosmowa i Cichobórza znajduje się las mieszany, z dużą ilością sosny, gdzie osiedliły się Czaple siwe. Ich liczbę szacuje się na około 100 gniazd. W miejscu tym czują się wyśmienicie, z uwagi na to iż nie ma tam ingerencji człowieka. Nad Bugiem dominują przeważnie rozległe połacie łąk, które w okresie wiosennym wyglądają jak barwne dywany, po których czasem spacerują bociany na przemian z czaplami. Można tu również zaobserwować niewielkie obszary lasów, przeważnie mieszanych, w których znajdziemy różne gatunki grzybów. Brzegi koryta Bugu porośnięte są licznymi wierzbami, które są przysmakiem dla żyjących tu bobrów.